O nama

Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula je nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija osnovana u Puli u travnju 2011. godine. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi i invalidnih osoba, žrtva obiteljskog nasilja, djece i mladih bez roditeljske skrbi, osobe s mentalnim (psihosocijalnim) teškoćama i drugih socijalno isključenim i marginaliziranim osobama. Udruga broji 132 člana sa područja Grada Pule, Vodnjana i Općina Fažane, Medulina, Ližnjana, Marčane, Barbana, Žminja, Svetvinčenta.

Udruga ima zaposlenog osobnog asistenta i videću pratnju koji pruža pomoć u kući, te pri obavljanju osnovnih svakodnevnih aktivnosti. Korisnici koji su obuhvaćeni aktivnostima su osobe s teškoćama u kretanju, oštećenog vida i sluha, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, distrofijom mišića i multiplom sklerozom.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području socijalne djelatnosti odnosno na području socijalne pomoći i podrške i socijalne usluge, te na području zaštite zdravlja odnosno na području preventivnog djelovanja i unapređenju i zaštiti zdravlja.

Udruga se bavi sljedećim djelatnostima iz svog djelokruga rada:

– izrada i provedba programa zdravstvene i socijalne edukacije, te unapređivanje i razvijanje socijalnih i   zdravstvenih preventivnih programa za mlade i odrasle osobe
– pružanje savjetodavne pomoći pojedincima i obiteljima
– organiziranje sveobuhvatnih usluga pomoći u kući starim i nemoćnim osobama i invalidnim osobama
– podrška, pomoć i briga o starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, djeci i mladi bez roditeljske skrbi, osobama s mentalnim (psihičkim) teškoćama i drugim socijalno isključenim i marginaliziranim osobama u zajednici
– unapređenje položaja marginaliziranih skupina putem savjetovanja i edukacija
– otvaranje i vođenje dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe
– skrb za materijalnu, zdravstvenu, psihosocijalnu i pravnu pomoć ugroženim osobama
– potiče razumijevanje i toleranciju prema socijalno ugroženim osobama, te štiti, građanska, socijalna, zdravstvena, radna i druga prava socijalno ranjivih i bolesnih
– razvija partnerske odnose s lokalnim vlastima, organizacijama i zajednicama, nastojeći poboljšati socijalno stanje u zajednici
– pružanje humanitarne pomoći članovima
– zalaganje za razvoj izvaninstitucionalnog oblika socijalnih usluga.

Novosti

Povodom uskršnjih blagdana

Uoči uskrsnih blagdana u prostorijama Udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena